Thuiswinkel.org
verklaart dat haar lid:

Logo Your Look for less!

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren tot
23 april 2014


Dit betekent dat Your Look for less! is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel
Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn
in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving en de Gedragsregels Thuiswinkel
Waarborg van Thuiswinkel.org. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

Your Look for less! werd voor het eerst gecertificeerd op 23 april 2010.
Your Look for less! biedt u ten minste de volgende 5 zekerheden:

1. Weten met wie u zaken doet en hoe u het bedrijf gemakkelijk kunt benaderen

U doet zaken met:

Your Look for less!

           
Vestigingsadres:   Georgenstrasse 29 Postadres:   Postbus 295
    D-92219 Amberg     3000 AG Rotterdam
           
Telefoonnummer:   010 - 714 14 99      
E-mailadres:   klantenservice@your-look-for-less.nl      
Webadres:   www.your-look-for-less.nl      
           
KvK-nummer:   HRB2298      
Btw-nummer:   NL819377958B01      
Lid sinds:   23-4-2010      

2. Algemene voorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond

Voor u zijn de duidelijke algemene voorwaarden van Your Look for less! direct toegankelijk en van toepassing.
De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal
Economische Raad (SER). De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel bieden u als consument meer waarborgen dan de wet.

3. Bedenktijd: 14 dagen

Het Thuiswinkel Waarborg geeft bij de aanschaf van producten en diensten recht op een bedenktijd van minimaal 14
kalenderdagen; zonder opgave van redenen kunt u het gekochte retourneren. Dit herroepingsrecht geldt niet voor producten
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die duidelijk van persoonlijk
aard zijn, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die snel kunnen bederven of verouderen, waarvan de prijs
gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, voor losse kranten
en tijdschriften, voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken en
voor producten gekocht op een veiling. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor diensten betreffende logies, vervoer,
restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, voor diensten
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken en voor
weddenschappen en loterijen. Gedurende de bedenktijd dient u zorgvuldig met producten om te gaan. Het retourneren van producten dient onbeschadigd en zo veel mogelijk in originele verpakking plaats te vinden en u dient de terugzendinstructies na te leven.

4. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina´s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een
SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

5. Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:
1. U meldt de klacht bij Your Look for less!;
2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/klacht richten aan Your Look for less!. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie Thuiswinkel.

Thuiswinkel.org staat garant voor nakoming van de uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel.
De ondernemer dient zich te houden aan de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze garantie geldt niet in geval van
surseance van betaling of faillissement van het bedrijf; Thuiswinkel Waarborg is geen garantiefonds.

Gegevens verwerking:
Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

Your Look for less! heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en
  veilige opslag van persoonsgegevens. Periodiek spreekt Thuiswinkel.org Your Look for less! aan op deze verplichtingen.
  Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
Pagina's waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat
  beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten
  uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van Your Look for less!.

Thuiswinkel.org is de belangenvereniging voor bedrijven die via internet producten en diensten verkopen aan consumenten.Ed Nijpels, voorzitter Cor Molenaar, voorzitter
Thuiswinkel.org Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg